Saturday, July 20, 2013

ધારા ક્યારે ય રોકી શકાશે નહિ !!

ધારા ક્યારે ય રોકી શકાશે નહિ !! ઈશ્વર ની અદ્ભુત રચના તો જુઓ પૃથ્વી તારા ગ્રહો  અણુ  માં ફરતા ઈલેક્ટ્રોન !! આ ધારા વહેતી જ રહે છે !! જીવંત !!

No comments:

Post a Comment