Saturday, July 20, 2013

ક્રોધીજન

ક્રોધીજન ની કરુણ દશા પર દયા લાવવી સારી !!
આ લોકો એમ જ માને છે કે તેમનું ધારેલું કેમ થતું નથી !! જીદ ! અહંકાર !!મમત !! પછી કશું જ ન થાય તો ભીત પર માથા પછાડે !!No comments:

Post a Comment